Hela-Fatin Ajuda

Oinsa atu asina buletim elektroniku

Karik uzuáriu balun hakarak atu rai hela informasaun ikus nebe publikadu iha portal transparensia, portal ne’e bele subskritu ba iha buletim transparénsia.    Atu asesu ba opsaun ne’e uzuáriu tenki buti butaun “asina ba buletim”.

Figura 14, home page “asina ba iha buletim”

Depois de buti tiha iha butaun, portal transparénsia sei hatudu pajina ida husu email ida nebe mak uzuáriu hakarak atu haruka informasaun ne’e ba no lian atu simu buat ne’e.

Ne’e importanti atu fo hatene katak sistema sei husu lian obrigatoriu para ba inskrisaun.

Figura 15, asina ba iha pajina buletim”

 

Depois hakarek tiha informasaun nebe rekere, sistema sei haruka email ida atu husu konfirmasaun.  Wainhira uzuáriu konfirma asinatura, bainhira deit mak periudu ida aprova ona, Notisia ida ou Blog ne’e kria ona no uzuariu sei simu notifikasaun ida.
Kona-bá Portal Transparénsia Orsamentu Timor-Leste nian | Pergunta Nebe’e Ema Baibain Husu | Presija atu Rejistu? | Termu uza nian | Direitus Autorais | Instituisaun Relasionadu | Ajuda | Legislasaun | Glosáriu | Iha tan konteudu